Pro­fil společnosti

Pro­dej­nu Hos­po­dář­ských potřeb Husi­nec pro­vo­zu­je Země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup Pra­cha­ti­ce. Spo­leč­nost je sou­čás­tí pod­ni­ka­tel­ské­ho usku­pe­ní Agro­kom­plex Šuma­va, sil­né­ho a sta­bil­ní­ho part­ne­ra v země­děl­ském oboru.

Hos­po­dář­ské potře­by Husinec

Vel­ko­ob­chod­ní a malo­ob­chod­ní pro­dej s více než tři­ce­ti­le­tou tra­di­cí. Spoupra­cu­je­me s význam­ný­mi výrob­ci a doda­va­te­li, zaru­ču­je­me kva­li­tu naše­ho zbo­ží a kva­li­fi­ko­va­né poradenství.

Proč si vybrat Hos­po­dář­ské potře­by Husinec

Jsme zave­de­ná spo­leč­nost s dlou­hou obchod­ní zkušeností
Nabí­zí­me nej­vět­ší nákup­ní cen­t­rum v pod­hůří Šuma­vy u hlav­ní sil­ni­ce Budě­jo­vi­ce - Husi­nec - Vimperk 
Máme širo­ký sor­ti­ment žáda­ných pro­duk­tů v dob­ré kvalitě 
Zaklá­dá­me si na indi­vi­dál­ním pří­stu­pu ke kaž­dé­mu zákazníkovi

Fak­ta

Sor­ti­ment pro fir­my, řeme­sl­ní­ky, země­děl­ce, zahrád­ká­ře a domá­cí kutily

Cel­ko­vá vnitř­ní a vněj­ší pro­dej­ní plo­cha cca 3 000 m² 
Sor­ti­ment 6 500 polo­žek nej­žá­da­něj­ší­ho zboží

Zbo­ží je skla­dem a při­pra­ve­né k oka­mži­té­mu odběru

Objed­náv­ko­vá služ­ba na množ­ství a ter­mín vyzvednutí 
Odbor­né pora­den­ství a vstříc­né jednání

Dár­ko­vé pou­ka­zy v hod­no­tě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč

Aktu­ál­ní nabídka