Pro­fil spo­leč­nos­ti

Pro­dej­nu Hos­po­dář­ských potřeb Husi­nec pro­vo­zu­je Země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup Pra­cha­ti­ce. Spo­leč­nost je sou­čás­tí pod­ni­ka­tel­ské­ho usku­pe­ní Agro­kom­plex Šuma­va, sil­né­ho a sta­bil­ní­ho part­ne­ra na země­děl­ském trhu.

Hos­po­dář­ské potře­by Husi­nec

Vel­ko­ob­chod­ní a malo­ob­chod­ní pro­dej s více než tři­ce­ti­le­tou tra­di­cí v obo­ru. Spoupra­cu­je­me s reno­mo­va­ný­mi výrob­ci a doda­va­te­li, zaru­ču­je­me kva­li­tu naše­ho zbo­ží a spo­leh­li­vé pora­den­ství.

Proč si vybrat Hos­po­dář­ské potře­by Husi­nec

Jsme zave­de­ná spo­leč­nost s dlou­hou obchod­ní zku­še­nos­tí
Nabí­zí­me širo­ký sor­ti­ment žáda­ných pro­duk­tů v dob­ré kva­li­tě
Zaklá­dá­me si na indi­vi­dál­ním pří­stu­pu a vstříc­ném jed­ná­ní

Fak­ta

Sor­ti­ment pro fir­my, řeme­sl­ní­ky, země­děl­ce, zahrád­ká­ře a domá­cí kuti­ly
Cel­ko­vá vnitř­ní a vněj­ší pro­dej­ní plo­cha cca 3 000 m²
Sor­ti­ment 4 500 polo­žek nej­žá­da­něj­ší­ho zbo­ží
Všech­no zbo­ží skla­dem a při­pra­ve­né k oka­mži­té­mu odbě­ru
Objed­náv­ko­vá služ­ba
Odbor­né pora­den­ství

Aktu­ál­ní nabíd­ka