Sor­ti­ment

  • - pra­cov­ní oděvy a ochran­né pomůc­ky
  • 
- sta­veb­ní a země­děl­ské nářa­dí
  • 
- zahrád­kář­ské potře­by (skle­ní­ky, tme­ly, hno­ji­va, zahrad­nic­ké zemi­ny)
  • 
- ple­ti­va (zahrad­ní, les­ní, cho­va­tel­ské sloup­ky, vzpě­ry a ostat­ní kom­po­nen­ty, pozink a plast

  • - ole­je, ruč­ní elek­tric­ké nářa­dí, pas­tev­ní tech­ni­ka
  • 
- hut­ní mate­ri­ál, sítě do beto­nu, roxo­ry
  • 
- spo­jo­va­cí mate­ri­ál (šrou­by, hře­bí­ky, mat­ky, pod­lož­ky), závi­to­vé tyče, tesař­ské ková­ní
  • - výrob­ky z umě­lých hmot (folie, plach­ty, sudy, kanystry na vodu a PHM, kádě 270 - 750 l, pyt­le)

  • - sva­řo­va­cí potře­by (elek­tro­dy, sva­řo­va­cí drát, kabe­ly, svá­řeč­ky)

  • - dro­gis­tic­ké zbo­ží
- popel­ni­ce Zn a plast ve 4 bar­vách

Extra

Obi­lí, krm­né smě­si a krmi­va z vlast­ní výro­by.

Aktu­ál­ní nabíd­ka