Sor­ti­ment

- pra­covní oděvy a ochran­né pomůc­ky
- sta­vební a země­děl­ské nářa­dí
- zahrád­kář­ské potře­by (skle­níky, tme­ly, hno­jiva, zahrad­nické zemi­ny)
- ple­ti­va (zahrad­ní, les­ní, cho­va­tel­ské sloup­ky, vzpě­ry a ostat­ní kom­po­nen­ty, pozink a plast
- ole­je, ruč­ní elek­trické nářa­dí, pas­tevní tech­nika
- pří­věsné vozí­ky
- hut­ní mate­riál, sítě do beto­nu, roxo­ry
- spo­jo­va­cí mate­ri­ál (šrou­by, hře­bí­ky, mat­ky, pod­lož­ky), závi­to­vé tyče, tesař­ské ková­ní
- výrob­ky z umě­lých hmot (folie, plach­ty, sudy, kanystry na vodu a PHM, kádě 270 - 750 l, pyt­le)
- sva­řo­vací potře­by (elek­trody, sva­řo­vací drát, kabe­ly, svá­řečky)
- dro­gis­tické zbo­ží
- popel­ni­ce Zn a plast ve 4 bar­vách

Sor­ti­ment pod­le polo­žek zde »

Extra

Obi­lí, krm­né smě­si a krmi­va z vlast­ní pro­duk­ce.
Chlu­man­ské bram­bo­ry.

Aktu­ál­ní nabíd­ka